minhhung.cwriter@gmail.com
Lời tự bạch / Blog cá nhân

Rung Cay

Uống cong rừng cây

Bài viết gốc: You can do it (Uốn cong 1 mớ cây) – Nguyễn Minh Hùng Blog (nguyenminhhung.com)