minhhung.cwriter@gmail.com
Lời tự bạch / Blog cá nhân

Meo Di Hoang 1

Trang web Mèo đi hoang

Một dự án phi lợi nhuận của bản thân. Mục tiêu sau cùng của trang web chỉ đơn thuần để cứu vài con mèo mỗi năm. Nhật ký chăm chút … Có gì hay chăng