Trang web Mèo đi hoang

Một dự án phi lợi nhuận của bản thân.

Mục tiêu sau cùng của trang web chỉ đơn thuần để cứu vài con mèo mỗi năm.

Nhật ký chăm chút

Ngày 17.6: Thay thế List Bullets bằng icons dấu chân

Ngày 17.9: Viền cho khối quote để nổi bật đoạn trích

Viết một bình luận